Cần phù hợp

- Bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đã có quy định rõ về nhiệm vụ của Bí thư chi bộ. Với mỗi loại hình chi bộ, hoạt động của bí thư chi bộ cũng có những khác biệt. Nên việc bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt, xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ không hoàn toàn giống nhau giữa các loại hình chi bộ.

Việc sinh hoạt chi bộ cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng. Nhưng thực tế vẫn còn tình trạng copy báo cáo, văn bản, copy cách thức làm việc của nơi này với nơi khác. Vẫn còn những bí thư chi bộ nông thôn copy các nội dung chuẩn bị sinh hoạt chi bộ như ở tổ dân phố nơi thành thị. Vẫn còn những bí thư chi bộ nơi thành thị quán triệt các chủ trương về xây dựng nông thôn mới và phổ biến trong cuộc họp chi bộ như ở nông thôn. Trong khi thực tế, có khi vấn đề nổi cộm ở khu dân cư nơi thành thị là lấn chiếm lòng lề đường, là xử lý rác thải đô thị; hoặc vấn đề nổi cộm ở chi bộ nông thôn là xây dựng nông thôn mới, đưa giống cây con mới vào sản xuất…

Trong khối các cơ quan Nhà nước, cũng có đặc thù của từng loại hình cơ quan, đơn vị; nên quá trình chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề của bí thư chi bộ cũng không giống nhau. Ấy là chưa kể, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và người phụ trách cơ quan, đơn vị là mối quan hệ phối hợp về trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng nhau lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng nhiều nơi có hiện tượng bí thư chi bộ làm thay, lấn sân, ảnh hưởng đến nguyên tắc tập trung dân chủ.

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Nên nếu bí thư chi bộ phát huy tốt vai trò người đứng đầu, triển khai nhiệm vụ phù hợp với đặc thù đơn vị, địa phương sẽ khiến chi bộ thực sự là tế bào, là cơ sở của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; là nơi giáo dục và rèn luyện đảng viên. Đồng thời, sẽ tạo nên sợi dây liên hệ, gắn bó Đảng với quần chúng Nhân dân, làm tốt vai trò của Đảng.

Thái An

Tin cùng chuyên mục