Đảng viên phải nêu gương

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên cho dù ở môi trường, hoàn cảnh nào.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng xác định: “Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân”.

Có thể thấy, những thành tựu vĩ đại, to lớn, có ý nghĩa lịch sử từ khi có Đảng lãnh đạo tới nay đã khẳng định một trong những phương thức lãnh đạo đúng đắn của Đảng là “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay chính là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự hy sinh quên mình và những tấm gương mẫu mực, trong sáng về tinh thần tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với Dân của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, hiện nay có không ít cán bộ, đảng viên khi nghỉ hưu quan niệm rằng khi đã nghỉ hưu là hoàn thành nhiệm vụ, được quyền xả hơi, không mặn mà với nhiệm vụ của người đảng viên cũng như trách nhiệm công dân, không mặn mà với tổ chức đảng cũng như sinh hoạt đảng ở cơ sở. Thực tế, họ đang đánh mất vai trò của người đảng viên. Hay cũng có thể nói đây là một biểu hiện của sự phai nhạt lý tưởng. Cá biệt, còn một số đảng viên đã có nhiều cống hiến khi công tác nhưng đến khi nghỉ hưu thì suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ đã có những hành động, lời nói, phát ngôn đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Mỗi đảng viên khi tuyên thệ dưới cờ Đảng đều hứa suốt đời phấn đấu, hy sinh, vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng, vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cách mạng, người đảng viên nào cũng có thể phát huy được vai trò của mình. Với đảng viên hưu trí, bằng uy tín, kinh nghiệm, kiến thức đúc rút được trong suốt quá trình công tác của mình, các đảng viên sẽ tiếp tục là tấm gương dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ học tập, noi theo, vì vậy cần phải khép mình vào kỷ luật, không được thỏa mãn, buông xuôi.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục