Cần cơ chế khuyến khích xứng đáng

- Khoa học và công nghệ được coi là “xương sống”, đang trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp vô cùng quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đối với mọi đề tài khoa học là nếu không bám sát vào nhu cầu thực tiễn thì khả năng ứng dụng và hiệu quả của đề tài sẽ rất thấp. Đó cũng chính là điều kiện cần để làm nên thành công của các đề tài khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian qua, rất nhiều đề tài khoa học ở các cấp, ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh được ứng dụng đã đề xuất được những giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đang đặt ra trên các lĩnh vực, mang lại giá trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Đội ngũ trí thức nghiên cứu khoa học chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, nhiều đề tài chưa đáp ứng được như mong muốn và sự phát triển. Số lượng các chuyên gia giỏi đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mũi nhọn chưa nhiều. Chưa tạo được phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị. Các công trình nghiên cứu tầm cỡ, có đóng góp đột phá đối với phát triển kinh tế - xã hội còn ít.

Để nghiên cứu khoa học tạo thành phong trào và ngày càng có nhiều đề tài khoa học có tầm cỡ, tính ứng dụng cao, bên cạnh các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích cho lĩnh vực này, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cũng cần khuyến khích, tạo môi trường cho cán bộ tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, có kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, để thúc đẩy phong trào. Đồng thời có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng để mọi người tham gia tích cực hơn vào công việc cần thiết này.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục