Hướng tới bền vững

- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn mới đang ngày càng rõ nét, với nhiều gam màu sáng, nhất là hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn.

Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa được đầu tư xây dựng. Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng bền vững hơn, đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất ở nông thôn, kinh tế hợp tác được củng cố và phát triển mạnh mẽ… Tất cả đã góp phần điểm tô cho bộ mặt nông thôn khang trang và xanh - sạch - đẹp hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ những hạn chế. Nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tổ chức sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn nhiều bất cập. Năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững cần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Xây dựng các chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.

Để đạt được mục tiêu, các ngành, địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế. Tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện trên tất cả các mặt với bước đi phù hợp. Duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn trước, thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh, nhằm góp phần đạt các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới mà tỉnh đã đề ra.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục